مواد مصرفي رشته قاليبافي-هشتمين مسابقات ملي مهارت مرحله شهرستاني

   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-كليه گروهها           حجم فایل 63 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-سازماني           حجم فایل 471 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-صنعت           حجم فایل 410 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-كاردانش           حجم فایل 405 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-هنرستان           حجم فایل 410 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-دانشگاه           حجم فایل 405 KB
   دانلود : مواد مصرفي قاليبافي-آموزشكده فني           حجم فایل 433 KB