دانلود : فرم ارائه گزارش رسیدگی به شکایات           حجم فایل 237 KB
   دانلود : شرح وظایف و اعضای کمیته رسیدگی به شکایات           حجم فایل 286 KB
   دانلود : برنامه زمانبندی دومین مسابقات انتخابی اعزامی به چهل و یکمین مسابقات جهانی           حجم فایل 40 KB
   دانلود : روی جلد           حجم فایل 31 KB
   دانلود : شرح وظايف مسئول فني و تجهيز كارگاه           حجم فایل 200 KB
   دانلود : شرح وظايف استان برگزار كننده مسابقات :           حجم فایل 32 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه تكميل فرمهاي ارزشيابي           حجم فایل 200 KB
   دانلود : نحوه رسيدگی به شکايات           حجم فایل 53 KB
   دانلود : شرح وظايف كارشناس همراه           حجم فایل 83 KB
   دانلود : شرح وظايف كارشناس معاون           حجم فایل 37 KB
   دانلود : شرح وظايف كارشناس مسئول           حجم فایل 83 KB
   دانلود : شرح وظايف رقابت كنندگان           حجم فایل 48 KB