دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته کنترل صنعتی           حجم فایل 19 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته الکترونیک           حجم فایل 329 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته برودتی           حجم فایل 12 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته فناوری اتومبیل           حجم فایل 371 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته جواهرسازی           حجم فایل 30 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته نجاری           حجم فایل 456 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته رباتیک           حجم فایل 6 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته تاسیسات الکتریکی           حجم فایل 92 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته جوشکاری           حجم فایل 55 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته فرز CNC           حجم فایل 261 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته تراش CNC           حجم فایل 360 KB
   دانلود : ابزار همراه کارآموز آزمون مرحله دوم اردوی 2011 رشته مکاترونیک           حجم فایل 9 KB