آدرس دفتر مسابقات بین المللی مهارت: 

 

تهران - خیابان آزادی - نبش چهارراه خوش -سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور- طبقه اول -

مدیریت مسابقات ملی و بین المللی مهارت


کدپستی سازمان= 1345653868

تلفن= 66583619

فکس=66583620

 

مدیر : غلامرضا راز

66941250  

معاون: خانم ادبی

66941250 - داخلی 1165

آقای محمد مختاری

66941250 - داخلی 1167

 آقای علی رحمتی

66941250 - داخلی 1164

آقای محمدجواد عباسی

66941250 - داخلی 1164

آقای محسن مصباح

66941250 - داخلی 1162

خانم ایزدپناه

66941250 - داخلی 1266

مسئول دفتر

021-66583619