دستورالعمل مسابقات

   دانلود : متمم منشور پانزدهمین مسابقات ملی مهارت_دستورالعمل کارگروه های تخصصی استانی و ملی           حجم فایل 790 KB
   دانلود : منشور پانزدهمين مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 2766 KB
   دانلود : منشور مسابقات آزاد مهارت           حجم فایل 465 KB
   دانلود : نحوه ورود اطلاعات در پرتال سازمان - ثبت نام چهاردهمین مسابقات           حجم فایل 789 KB
   دانلود : منشور سیزدهمین دوره مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 2520 KB
   دانلود : منشور دوازدهمین مسابقات ملی مهارت           حجم فایل 2079 KB
   دانلود : منشور یازدهمین مسابقات ملی مهارت-١٣٨٩           حجم فایل 1776 KB
   دانلود : دستورالعمل نحوه تكميل فرم هاي ارزشيابي (به انضمام فرم هاي مربوطه)           حجم فایل 204 KB
   دانلود : منشور دهمين دوره مسابقات ملي مهارت           حجم فایل 1066 KB
   دانلود : طرح بهداشت رواني در اردوي مسابقات جهاني مهارت           حجم فایل 87 KB
   دانلود : فهرست مشاهدات سازگاري و روانشناختي           حجم فایل 151 KB
   دانلود : دستورالعمل تشكيل و تكميل پرونده روانشناختي           حجم فایل 99 KB
   دانلود : فرم 5a           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم ٥           حجم فایل 41 KB
   دانلود : فرم ٦           حجم فایل 46 KB
   دانلود : فرم ٥A ويژه نمره دهي- كيفي           حجم فایل 39 KB
   دانلود : فرم ٥ ويژه نمره دهي- كمي           حجم فایل 36 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي هفتمين مسابقات ملي مهارت١٣٨٥           حجم فایل 269 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي ششمين مسابقات ملي مهارت١٣٨٤           حجم فایل 169 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي پنجمين مسابقات ملي مهارت١٣٨٣           حجم فایل 172 KB