دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته طراحي فضاي سبز           حجم فایل 81 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته رباتيك           حجم فایل 99 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته الكترونيك           حجم فایل 103 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته كنترل صنعتي           حجم فایل 133 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته تاسيسات الكتريكي           حجم فایل 137 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته آجرچيني           حجم فایل 137 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته ساخت و توليد تيمي           حجم فایل 122 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته نجاري           حجم فایل 127 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته فناوري اطلاعات-كاربرد نرم افزارها           حجم فایل 81 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته منبت كاري           حجم فایل 102 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته مكاترونيك           حجم فایل 81 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته فناوري اطلاعات-پشتيباني شبكه           حجم فایل 116 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته لوله كشي           حجم فایل 107 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته قنادي           حجم فایل 90 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته كاشيكاري           حجم فایل 106 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته كابينت سازي           حجم فایل 135 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته قاليبافي           حجم فایل 122 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته فناوري طراحي گرافيك           حجم فایل 112 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته فناوري اتومبيل           حجم فایل 135 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته طراحي وب           حجم فایل 129 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته فرز CNC           حجم فایل 101 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته طراحي مهندسي مكانيك           حجم فایل 121 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته برودتي           حجم فایل 84 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته خياطي           حجم فایل 142 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته جوشكاري           حجم فایل 133 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته جواهرسازي           حجم فایل 89 KB
   دانلود : كارت شناسايي كارشناسان دهمين مسابقات ملي مهارت مرحله كشوري- رشته تراش ‍CNC           حجم فایل 116 KB