ابزار همراهي كه برگزيدگان مي بايست همراه خود بياورند همانند مرحله اول مي باشد. به جز رشته كنترل صنعتي كه هر برگزيده مي بايست يك كارت ديجيتال اضافه (input) همراه داشته باشد و رشته تاسسيسات الكتريكي كه به شرح زير مي باشد.

   دانلود : ابزار همراه رشته تاسيسات الكتريكي اردوي آماده سازي مسابقات جهاني مرحله دوم           حجم فایل 376 KB